1 SCG Rechtshulp, toepasselijkheid en publicatie

1.1 SCG Rechtshulp is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op iedere door SCG Rechtshulp aanvaarde opdracht, inclusief eventuele vervolgopdrachten.

1.3 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en kunnen tevens worden geraadpleegd op www.scg-rechtshulp.nl. Op verzoek zal een kopie van deze voorwaarden kosteloos aan cliënt worden toegezonden.

2 Opdrachten

2.1 De door SCG Rechtshulp gedane voorstellen zijn vrijblijvend. Een door SCG Rechtshulp gedaan voorstel komt automatisch te vervallen indien zij door de cliënt niet binnen 7 dagen schriftelijk is aanvaard, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door cliënt voor akkoord ondertekende of anderszins voor akkoord bevestigende opdrachtbevestiging door SCG Rechtshulp retour is ontvangen, behoudens wanneer de uitvoering van de opdracht feitelijk is aangevangen.

2.3 Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van SCG Rechtshulp, niet tot een resultaatsverplichting. SCG Rechtshulp zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt. Aan SCG Rechtshulp komt de beoordeling toe op welke wijze in en buiten rechte wordt opgetreden.

2.4 De cliënt is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig te verstrekken.

2.5 Indien ten behoeve van de dienstverlening door SCG Rechtshulp de inschakeling van één of meer deurwaarders vereist of gewenst is, dit ter beoordeling van SCG Rechtshulp, wordt de aan SCG Rechtshulp gegeven opdracht beschouwd tevens de opdracht tot en toestemming tot een dergelijke inschakeling te omvatten. Indien ten behoeve van de dienstverlening de inschakeling vereist of gewenst is van één of meer derden, niet zijnde een deurwaarder, zal daarover met de cliënt overleg worden gevoerd.

2.6 Het staat SCG Rechtshulp te allen tijde vrij om de opdracht ter verdere behandeling door te verwijzen naar (een) vakbekwame derde(n).

2.7 Een opdracht kan te allen tijde schriftelijk per aangetekende post door partijen tussentijds worden beëindigd. Eventueel nog openstaande nota’s dienen door cliënt dan omgaand voldaan te worden.

3 Tarieven

3.1 Tenzij anders is overeengekomen wordt gedeclareerd aan de hand van de bestede tijd vermenigvuldigd met het door SCG Rechtshulp vastgestelde uurtarief. SCG Rechtshulp heeft het recht het uurtarief periodiek te wijzen. De verrichtte werkzaamheden worden genoteerd in eenheden van minimaal 5 minuten. Bezwaren tegen de tijdsverantwoording dienen binnen 14 dagen na toezending schriftelijk door SCG Rechtshulp te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de tijdverantwoording wordt geacht te zijn goedgekeurd door cliënt.

3.2 Bij het aangaan van de overeenkomst kan een afwijkende prijsafspraak worden gemaakt, daaronder begrepen vaste tarieven, no cure no pay afspraken, no cure less pay afspraken. Indien er een afwijkende prijsafspraak is gemaakt komen eventuele kostenvergoedingen ter zake juridische bijstand en dwangsommen ten bate van SCG Rechtshulp. Indien de opdracht bij een afwijkende prijsafspraak tussentijds door cliënt wordt beëindigd, dienen de gewerkte uren te worden afgerekend tegen het reguliere uurtarief.

3.3 Behoudens andersluidende afspraak zijn de tarieven exclusief 5% kantoorkosten, btw en verschotten (kosten van derden), daaronder begrepen van overheidswege opgelegde heffingen, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels, kosten voor aangetekende verzending, kosten te maken vanwege een in te schakelen derde.

3.4 SCG Rechtshulp is te allen tijde bevoegd om betaling van een voorschot te vragen in verband met te verrichten werkzaamheden dan wel ter dekking van de kosten ter zake van door SCG Rechtshulp in te schakelen derden. SCG Rechtshulp is bevoegd eerst de werkzaamheden aan te vangen nadat het door SCG Rechtshulp verlangde voorschot door de cliënt is voldaan. Het voorschotbedrag wordt verrekend met de eerstvolgende factuur dan wel met de einddeclaratie.

3.5 SCG Rechtshulp is gerechtigd het overeengekomen tarief te verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk verwachte hoerveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, dat in redelijkheid niet van SCG Rechtshulp mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief.

4 Betaling en gevolgen van niet of niet tijdige betaling

4.1 Werkzaamheden worden periodiek in rekening gebracht. Als betalingstermijn geldt een periode van veertien dagen na declaratiedatum, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. SCG Rechtshulp is gerechtigd op ieder moment de betalingstermijn te verkorten.

4.2 Indien de cliënt het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient cliënt dit binnen veertien dagen na factuurdatum aan SCG Rechtshulp schriftelijk kenbaar te maken.

4.3 De cliënt kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is alsdan een contractuele vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.

4.5 Na overschrijding van de betalingstermijn, stuurt SCG Rechtshulp de cliënt een schriftelijke aanmaning waarin cliënt nogmaals in de gelegenheid wordt gesteld om binnen 14 dagen de declaratie te voldoen. Indien betaling na verstrijking van vorengenoemde termijn uitblijft, is SCG Rechtshulp gerechtigheid de cliënt buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,- in rekening te brengen.

4.6 SCG Rechtshulp is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van schade die daardoor mocht ontstaan.

5 Retournering stukken

5.1 Bij het einde van de opdracht zullen de stukken van de cliënt desgewenst geretourneerd worden, doch niet eerder dan nadat alle nota’s zijn voldaan.

6 Aansprakelijkheid

6.1 Iedere aansprakelijkheid van SCG Rechtshulp is beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte tarief met een maximum van € 2,500,-

6.2 SCG Rechtshulp is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit het tekortschieten van cliënt in zijn verantwoordelijkheid of indien de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

6.3 SCG Rechtshulp is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte of gevolgschade, waaronder bedrijfsschade en schade wegens gederfde winst door welke oorzaak ook ontstaan.

6.4 Alle aanspraken van de cliënt vervallen, indien deze niet aangetekend en gemotiveerd bij SCG Rechtshulp zijn gemeld binnen drie maanden nadat de cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert en in ieder geval vijf jaar na datum van de laatste declaratie.

6.5 SCG Rechtshulp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tekortkoming van door haar ingeschakelde derden, zoals advocaten, deurwaarders, deskundigen. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is SCG Rechtshulp gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens cliënt te aanvaarden.

7 Toepasselijk recht

7.1 Geschillen voortvloeiende uit de opdracht worden beheerst door Nederlands recht.

7.2 De rechtbank Noord-Nederland is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de opdracht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter voorschrijven.