Privacy statement SCG Rechtshulp

Hieronder informeert SCG Rechtshulp u als
(mogelijke) klant over de wijze waarop SCG Rechtshulp als verantwoordelijke met
uw persoonsgegevens omgaat.

Welke persoonsgegevens gebruikt SCG Rechtshulp?

SCG Rechtshulp gebruikt alleen reguliere
persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Hoe verkrijgen wij uw gegevens?

SCG Rechtshulp kan uw persoonlijke gegevens op
verschillende manieren verkrijgen. Meestal ontvangen we gegevens rechtstreeks
van u, bijvoorbeeld omdat u informatie verstrekt via onze website. We kunnen
ook gegevens gebruiken uit openbare bronnen. Gegevens over bedrijven en hun
vertegenwoordigers kunnen we verkrijgen bij de Kamer van Koophandel.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om:

• Dienstverleningsovereenkomsten af te sluiten en uit te voeren;

• Het op de hoogte brengen van onze klanten van mogelijke oplossingen,
bijvoorbeeld per e-mail of via onze website.

Als u geen prijs stelt op het ontvangen van
informatie per mail van SCG Rechtshulp kunt u dat kenbaar maken via info@scg-rechtshulp.nl.
De rechtmatige grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het
uitvoeren van een overeenkomst waar u bij betrokken bent, op basis van
uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven of de verwerking is noodzakelijk
voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van SCG Rechtshulp.

Hoe zorgt SCG Rechtshulp voor persoonsgegevens?

SCG Rechtshulp legt zo min mogelijk
persoonsgegevens vast, alleen de noodzakelijke. SCG Rechtshulp neemt bovendien
de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke
gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik, ook in afspraken
met zogenaamde (sub)verwerkers bijvoorbeeld hostingpartijen. Eventuele derden
die kennis kunnen nemen van de door SCG Rechtshulp vastgelegde gegevens, zijn
gehouden tot geheimhouding van deze informatie. Alleen geautoriseerd personeel
mag gegevens inzien en bewerken. Dat mag ook alleen voor zover dat noodzakelijk
is voor een adequate uitvoering van de werkzaamheden.

Bewaartermijnen

SCG Rechtshulp bewaart uw gegevens niet langer
dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en
verder worden verwerkt, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren.
Iedere ondernemer is bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn administratie zeven
jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

Uw rechten:

Hoe kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken, aanpassen of een klacht indienen?

Als debiteur dient u zich voor het uitoefenen van uw rechten te richten tot de opdrachtgever, als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als klant of prospect kunt bij ons een verzoek indienen tot inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het feit dat SCG Rechtshulp uw gegevens verwerkt of een verzoek indienen om uw gegevens over te dragen. Maar ook als u SCG Rechtshulp toestemming heeft verleend tot het verwerken van uw persoonsgegevens en deze toestemming wilt intrekken. Stuur daartoe een brief, met een kopie van een geldig identiteitsbewijs naar info@scg-rechtshulp.nl. Wij verzoeken u met klem op deze kopie uw BSN en pasfoto door te strepen of op een andere wijze onleesbaar te maken. SCG Rechtshulp stuurt u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, een overzicht of een reactie op het verzoek toe. SCG Rechtshulp zal steeds gemotiveerd laten weten hoe het verzoek wordt behandeld en wat de uitkomst daarvan is.

Wanneer u klachten heeft over de manier waarop
SCG Rechtshulp met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u op onze website
kijken voor aanvullende informatie, danwel ons dit laten weten door een brief
te sturen naar SCG Rechtshulp, Brunsting 13A, 9411 VL Beilen, onder vermelding
van ‘Privacy’. Alle wijzigingen worden geregistreerd en u ontvangt een
bevestiging.

Voor meer informatie of klachten over privacy,
kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Verstrekking van gegevens aan derden

Alleen als het nodig is, delen wij gegevens
met derden. Soms moeten we gegevens delen, bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is
voor het uitvoeren van de dienstverlening door SCG Rechtshulp, voor
ondersteunende diensten of als de wet- en regelgeving dat vereist. Uitsluitend
wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht, worden persoonsgegevens
verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. In
alle gevallen zal SCG Rechtshulp passende maatregelen treffen om de
vertrouwelijkheid en de beveiliging van de gegevens zoveel mogelijk te
waarborgen. Voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van derden. Wij
maken goede afspraken met dergelijke partijen voordat wij de gegevens aan hen
verstrekken. Zij zijn verplicht de gegevens te beschermen en mogen die alleen
verwerken in overeenstemming met onze instructies.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Richt die aan onze functionaris gegevensbescherming op info@scg-rechtshulp.nl met als onderwerp ‘functionaris gegevensbescherming’.

Wijzigingen

SCG Rechtshulp behoudt zich het recht voor om
wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement, bijvoorbeeld vanwege
nieuwe ontwikkelingen, online diensten of om conformiteit aan wet- en
regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op
onze website.

Laatst gewijzigd:
april 2019